22:27 | GMT: 20:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
07.02.19 08:08

mBank odnotował 332,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 311,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając niezaudytowanwe dane.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 923,33 mln zł wobec 825,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 219,25 mln zł wobec 233,48 mln zł rok wcześniej.

"Dochody łącznie Grupy mBanku wzrosły o 4,2% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 260,5 mln zł. Dochody podstawowe lekko wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom w historii. Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,3% zrekompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-8,2%). Wzrost wyniku z tytułu odsetek związany był przede wszystkim z wyższymi przychodami odsetkowymi z tytułu kredytów i pożyczek" - czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,56% w III kwartale 2018 roku.

"Wynik z tytułu prowizji obniżył się w związku z niższymi prowizjami za pośrednictwo w sprzedaży innych produktów zewnętrznych podmiotów finansowych, a także wyższymi kosztami z tytułu prowizji. Wynik na działalności handlowej zanotował znaczący przyrost (o 46,5%) w porównaniu do III kwartału, związany głównie ze wzrostem wyniku z pozycji wymiany. Wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone wzrósł w porównaniu do poprzedniego kwartału w związku ze sprzedażą obligacji z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży" - napisano dalej.

W IV kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 1,7% w stosunku do III kwartału i wyniosły 522,8 mln zł. Spadek nastąpił głównie za sprawą niższych kosztów rzeczowych, które obniżyły się o 5,7%. Było to związane w szczególności ze spadkiem kosztów IT oraz kosztów administracji i obsługi nieruchomości. Koszty pracownicze pozostały stabilne, natomiast amortyzacja wzrosła o 4,2%. Efektem opisanych powyżej trendów w dochodach i kosztach była poprawa wskaźnika kosztów do dochodów do 41,5% (43,9% w poprzednim kwartale), podał też bank.

"W IV kwartale 2018 roku utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 170,5 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 14,6 mln zł tj. 8%. Spadek poziomu utraty wartości i zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek w kwartale nastąpił zarówno w segmencie klientów korporacyjnych, jak i w segmencie detalicznym" - napisano też w materiale.

Zmiany w osiągniętych przez grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźniku ROE netto, który wzrósł do 9,5% w IV kwartale 2018 roku (8,2% w III kwartale), podsumowano.

Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

"Na koniec 2018 roku największy udział w strukturze aktywów Grupy mBanku miały kredyty i pożyczki udzielone klientom (65%). Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2018 roku wyniosła 94 722,6 mln zł (+3 417,1 mln zł, tj. +3,7% kwartał do kwartału)" - napisano w raporcie.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym zwiększyła się kwartalnie do 44 189,9 mln zł, czyli o 5,3%, (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 2,3%). Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zwiększył się w relacji do końca III kwartału 2018 roku o 2,1% i wyniósł 52 925,4 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe wzrosły o 1,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału (34 696,8 mln zł) za sprawą rosnącej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN oraz osłabienia złotego, podano także.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec 2018 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 33 469,7 mln zł, tj. 23% sumy aktywów, i zmniejszyła się w ujęciu kwartalnym o 615,8 mln zł, czyli o 1,8%.

"W IV kwartale 2018 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, nieznacznie zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego kwartału (o 416 mln zł, tj. 0,4%). Udział zobowiązań wobec klientów w zobowiązaniach i kapitałach razem wyniósł 70% wobec 69,8% na koniec września 2018 roku" - czytamy dalej.

Największy udział w zobowiązaniach wobec klientów miały depozyty klientów indywidualnych - 64,6% (65 923,6 mln zł na koniec IV kwartału, tj. +6,9% kwartał do kwartału). Środki klientów na rachunkach bieżących wzrosły o 3 253,6 mln zł, tj. 6,7%, zaś wolumen depozytów terminowych był wyższy o 7,3% (+934,1 mln zł).

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wyniosły 35 346,3 mln zł na koniec 2018 roku. W omawianym okresie środki na rachunkach bieżących wzrosły o 1 276 mln zł, tj. +6,3%, a równocześnie nastąpił odpływ depozytów terminowych na kwotę 2 434,1 mln zł (-21,3%).

Udział kapitałów w zobowiązaniach i kapitałach razem Grupy mBanku wzrósł względem poprzedniego kwartału i wyniósł 10,4% (wobec 10,1% na koniec września 2018 roku).

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w IV kwartale 2018 roku głównie w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia części zysku za III kwartał 2018 roku oraz zaliczeniem obligacji podporządkowanych o wartości 750 mln zł do kapitału Tier II z równoczesną  przedterminową spłatą obligacji podporządkowanych na kwotę 500 mln zł). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2018 roku wyniósł 20,7%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,5%" - podsumowano w raporcie.

W całym 2018 r. bank miał 1316,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1091,53 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1317,49 mln zł wobec 1089,7 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

(ISBnews)

Wtorek, 20 sierpnia 2019
03:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA sierpień
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego lipiec
08:00 Niemcy Inflacja producencka lipiec
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie lipiec
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI sierpień
14:00 Słowacja Stopa bezrobocia lipiec
14:30 Kanada Produkcja sprzedana czerwiec
16:30 Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec
22:40 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień