22:28 | GMT: 20:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
KME

Data
Spółka
Wydarzenie
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KME
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
KME
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, zmian w RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
KME
Publikacja raportu za 2019 rok.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KME
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
KME
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
KME
Publikacja raportu za 2018 rok.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KME
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KME
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KME
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
KME
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zmiany statutu.
KME
Dzień pierwszego notowania na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KME
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KME
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KME
Publikacja raportu za 2016 rok.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KME
Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji serii D, 2.234.938 akcji serii E oraz 215.000 akcji serii F.
KME
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KME
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
KME
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KME
Publikacja raportu za 2015 rok.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KME
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii G, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KME
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KME
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
KME
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
KME
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KME
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
KME
Publikacja raportu za 2014 rok.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
KME
NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na GPW, zmiany Polityki Rachunkowości, przyjęcia polityki dywidendowej, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 18.12.2013 oraz zmian w składzie RN.
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KME
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KME
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KME
Publikacja raportu za 2013 rok.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KME
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KME
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
KME
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KME
Pierwszy dzień notowań na NC 12.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KME
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 14 WZA z dnia 25.06.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KME
Wznowienie obrotu akcjami spółki bez przeprowadzenia procesu scalenia.
KME
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KME
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KME
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KME
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
KME
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
KME
Publikacja raportu za 2012 rok.
KME
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KME
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
KME
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KME
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
KME
NWZA ws. zmian w składzie zarządu oraz zmiany statutu.
KME
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii A.
KME
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KME
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KME
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KME
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek