03:02 | GMT: 01:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
MDIENERGIA

Data
Spółka
Wydarzenie
MDIENERGIA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za 2019 rok.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za 2018 rok.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MDIENERGIA
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
MDIENERGIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
MDIENERGIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za 2017 rok.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MDIENERGIA
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
MDIENERGIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
MDIENERGIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za 2016 rok.
MDIENERGIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.000 akcji serii B, 7.060.000 akcji serii C oraz 37.440.000 akcji serii D.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w spółce.
MDIENERGIA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MDIENERGIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
MDIENERGIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
MDIENERGIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MDIENERGIA
NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
MDIENERGIA
NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Alei Wyścigowej 6, 02 681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000412227 i wyrażenia zgody na plan połączenia opublikowany na stronie internetowej spółki w dniu 14.12.2015 r.
MDIENERGIA
Początek notowań spółki SKYSTONE (SKC) pod nazwą MDIENERGIA (MDI), w związku ze zmianą firmy.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MDIENERGIA
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C i D oraz pozbawienia prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MDIENERGIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MDIENERGIA
NWZA ws. zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MDIENERGIA
NWZA ws. rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
MDIENERGIA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MDIENERGIA
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MDIENERGIA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MDIENERGIA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MDIENERGIA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 WZA z 19.02.2014 r., obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały WZA z 19.02.2014, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MDIENERGIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MDIENERGIA
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie i umorzenie akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MDIENERGIA
Początek notowań spółki BBIZEN (BBZ) pod nazwą SKYSTONE (SKC) w związku ze zmianą firmy.
MDIENERGIA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A1.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MDIENERGIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
MDIENERGIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.360.653 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MDIENERGIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
MDIENERGIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
MDIENERGIA
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MDIENERGIA
Początek notowań spółki BBIZENNFI (BBZ) pod nazwą BBIZEN (BBZ), w związku ze zmianą firmy.
MDIENERGIA
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
MDIENERGIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MDIENERGIA
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
MDIENERGIA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MDIENERGIA
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MDIENERGIA
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MDIENERGIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MDIENERGIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MDIENERGIA
WZA
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MDIENERGIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MDIENERGIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MDIENERGIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MDIENERGIA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
MDIENERGIA
WZA


«Powrót do terminarza spółek