20:46 | GMT: 18:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MIRACULUM

Data
Spółka
Wydarzenie
MIRACULUM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. zatwierdzenia i przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Miraculum S.A.", obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MIRACULUM
Publikacja raportu za 2019 rok.
MIRACULUM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MIRACULUM
Publikacja raportu za 2018 rok.
MIRACULUM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Wprowadzenia do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3.
MIRACULUM
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, odwołania członka/członków RN oraz powołania członka/członków RN.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2.
MIRACULUM
Przydział akcji serii T2.
MIRACULUM
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2.
MIRACULUM
Zakończenie notowań praw poboru akcji serii T2 na GPW.
MIRACULUM
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2. Początek notowań praw poboru na GPW.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii T oraz 1.075.554 akcje serii T1.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MIRACULUM
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii T2.
MIRACULUM
Publikacja raportu za 2017 rok.
MIRACULUM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN.
MIRACULUM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 127.796 akcji serii S, 3.037.408 akcji serii U, 900.000 akcji serii R1, 1.500.000 akcji serii R2 oraz 11.512.223 akcji serii W.
MIRACULUM
NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, uchylenia uchwały nr 27 ZWZ z 29 czerwca 2017, wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego prezesa zarządu, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie, na warunkach rynkowych, umów pomiędzy spółką a akcjonariuszami spółki oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MIRACULUM
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii W w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MIRACULUM
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii W.
MIRACULUM
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii W w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MIRACULUM
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii W.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MIRACULUM
Publikacja raportu za 2016 rok.
MIRACULUM
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii W.
MIRACULUM
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MIRACULUM
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
MIRACULUM
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
MIRACULUM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz zmiany statutu.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MIRACULUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000 akcji serii M1 oraz 538.819 akcji serii S.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. połączenia ze spółką Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., obniżenia wysokości kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. powołania do RN.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmian statutu.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MIRACULUM
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 WZA z dnia 5 marca 2013 r. oraz zmiany statutu.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz niepokrytej części straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 21.11.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MIRACULUM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MIRACULUM
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
MIRACULUM
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MIRACULUM
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.164 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MIRACULUM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MIRACULUM
NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.348.050 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M3.
MIRACULUM
NWZA ws. scalenia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na GPW, emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D, pozbawienia w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji serii D oraz zmiany statutu.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MIRACULUM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MIRACULUM
NWZA ws. wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego prezesa zarządu, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego wiceprezesa zarządu, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.
MIRACULUM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MIRACULUM
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, ewentualnego utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie strat, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
MIRACULUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MIRACULUM
Publikacja raportu za 2011 rok.
MIRACULUM
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
MIRACULUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
MIRACULUM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
MIRACULUM
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
MIRACULUM
WZA
MIRACULUM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MIRACULUM
Publikacja raportu za 2010 rok.
MIRACULUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MIRACULUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MIRACULUM
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
MIRACULUM
Początek notowań spółki KOLASTYNA (KOL) pod nazwą MIRACULUM (MIR), w związku ze zmianą firmy.
MIRACULUM
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.
MIRACULUM
NWZA


«Powrót do terminarza spółek