08:56 | GMT: 07:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 20635 pozycji.
16.11.2018 07:50
15.11.2018 14:35
15.11.2018 14:32
15.11.2018 12:35
15.11.2018 10:10
14.11.2018 15:18

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń, poinformował UKNF.

"W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez media Urząd KNF informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń, realizując swoje ustawowe zadania" - czytamy w oświadczeniu.

"Polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny. Urząd KNF na bieżąco monitoruje ryzyko w systemie bankowym jako całości i poszczególnych jego podmiotach i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe" - czytamy dalej.

UKNF przypomniał też, że środki zdeponowane zarówno w bankach, jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000 euro.

Wczoraj przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z oskarżeniami wysuwanymi przez inwestora Leszka Czarneckiego, jak wynika z jego oświadczenia.

"Odnośnie zamieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu odnoszącego się do Idea Banku, UKNF przypomina, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez bank w latach 2016-2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych - w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa  inwestycyjnego - w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru" - napisano także w oświadczeniu.

Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wyjaśnił też Urząd.

KNF zamieściła na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpis dotyczący Idea Banku. Bank wyjaśniał, że podstawą wpisania Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2018 r. czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Idea Bank 7 listopada 2018 r. wysłał do KNF obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia związane z zarzutami KNF. Bank podkreślał, że nie otrzymał na dzień dzisiejszy potwierdzenia otrzymania przez KNF wspomnianego stanowiska banku i nie wie, w jakim stopniu jego wyjaśnienia zostały wzięte pod uwagę.

(ISBnews)

14.11.2018 14:31
14.11.2018 13:44

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 5,1% r/r w III kw. 2018 r. wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, co było wynikiem wyższym od konsensus rynkowego. Ekonomiści szacują, że pomimo wyższej dynamiki r/r PKB w III od oczekiwań, tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie utrzyma się w IV kw. br. i oczekiwane jest w granicach 4,2-4,9% r/r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że według szybkiego szacunku, PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 5,1% r/r w III kw. 2018 r. wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. GUS zrewidował dane za I kw. 2018 r. - roczna dynamika wzrostu została podniesiona do 5,3% z 5,2% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo).

Analitycy wskazują, że prawdopodobnie głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje spożycie gospodarstw domowych, choć dynamika popytu konsumpcyjnego spowalnia.

Analitycy szacują, że tempo wzrostu gospodarczego za 2018 rok może sięgnąć nawet ponad 5% r/r.

Popyt zewnętrzny oraz ewentualne skutki spowolnienia w strefie euro pozostają zdaniem ekonomistów głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce.

Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej.

Pełną strukturę wzrostu PKB GUS opublikuje 30 listopada.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Ostatni kwartał br. przyniesie prawdopodobnie wyhamowanie aktywności gospodarczej, przy czym nie będzie ono raczej duże i dynamika PKB może utrzymywać się w okolicach 4.8-4.9%r/r. W 2019 r. znajdzie się ona w okolicach 3.9-4.0%" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"3kw18 to ostatni tak kwartał z tempem PKB ponad 5%r/r. Uważamy, że 4kw18 i 2019 rok przyniosą spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. W 4kw18 prognozujemy tempo PKB w okolicach 4,2-4,4%r/r. Nieznacznie skorygowaliśmy w dół nasze prognozy PKB na 2019 rok do 3,5%r/r wobec 3,7%r/r przewidywanych wcześniej" - główny ekonomista ING BSK Rafał Benecki.

"Zrewidowane dane potwierdzają wbrew powszechnym oczekiwaniom, że Polska gospodarka pozostaje odporna na zawirowania w gospodarce światowej. Nasza prognoza wzrostu w całym roku (4,9%) staje się ponownie lekko konserwatywna, jednakże z rewizją w górę wstrzymujemy się do publikacji szczegółowych danych (30 listopada)" - analitycy PKO Banku Polskiego.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale br., wbrew oczekiwaniom rynkowym, nie obniżyło się i nie zeszło poniżej 5.0%r/r, pozostając na poziomie najwyższym w Europie. Tym samym wielce prawdopodobne stało się, że w całym 2018 r. dynamika PKB osiągnie także co najmniej 5.0%. Główną siłą napędową polskiej gospodarki, jak można wnioskować na podstawie publikowanych wcześniej danych miesięcznych, pozostała w trzecim kwartale konsumpcja gospodarstw domowych, choć także w przypadku spożycia publicznego dynamika prawdopodobnie była relatywnie wysoka. Należy oczekiwać również przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji, m.in. w związku z kończonymi i oddawanymi na szeroką skalę projektami infrastrukturalnymi przed wyborami samorządowymi. To właśnie inwestycje odpowiadać mogą za dzisiejsze pozytywne zaskoczenie dotyczące dynamiki PKB. Czynnikiem z kolei, który prawdopodobniej „ciągnął" w dół tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale br., był negatywny wkład eksportu netto. Od wielu miesięcy dynamika importu w Polsce przewyższa dynamikę eksportu, co powodowane jest z jednej strony wzrostem cen ropy naftowej na świecie i relatywnie silnym popytem krajowym, a z drugiej strony coraz bardziej odczuwalnym wyhamowaniem aktywności gospodarczej u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Ostatni kwartał br. przyniesie prawdopodobnie wyhamowanie aktywności gospodarczej, przy czym nie będzie ono raczej duże i dynamika PKB może utrzymywać się w okolicach 4.8-4.9%r/r. W 2019 r. znajdzie się ona w okolicach 3.9-4.0%. Opublikowany dziś wstępny szacunek PKB w trzecim kwartale br. jest zapewne pozytywnym zaskoczeniem dla RPP, ale raczej nie będzie mieć większego wpływu na decyzje Rady dotyczące stóp procentowy. Bardziej ciekawa i istotna w tym kontekście będzie dla RPP struktura PKB. Spodziewamy się stabilizacji stóp procentowych zarówno w grudniu br., jak i całym 2019 r." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

" Dzisiaj poznaliśmy wstępne dane o PKB Polski w 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na wysokim poziomie 5,1%r/r wobec 5,1%r/r w 2kw18. Dane były wyższe (nie niższe) od konsensusu na poziomie 4,7%r/r oraz zbliżone do naszych prognoz na poziomie 4,9%r/r. Nie znamy komponentów PKB ale zakładamy, że takie tempo PKB było zasługą nieco niższej dynamiki konsumpcji (około 4,5%r/r wobec 4,9%r/r w 2kw18) oraz neutralnego wkład eksportu netto. Jednocześnie tempo inwestycji odbiło po fatalnym 2kw18 do około 8% r/r wobec 4,5%r/r w 2kw18. Stoi za tym finalizowanie inwestycji publicznych przed wyborami samorządowymi ale także lepsze inwestycje największych firm mocno rosnące już w 1poł18. Uważamy także iż słaby wzrost inwestycji w 2kw18 mógł być spowodowany przez czynniki jednorazowe związane z danymi z MON które zaburzyły obraz. 3kw18 to ostatni tak kwartał z tempem PKB ponad 5%r/r. Uważamy, że 4kw18 i 2019 rok przyniosą spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. W 4kw18 prognozujemy tempo PKB w okolicach 4,2-4,4%r/r. Nieznacznie skorygowaliśmy w dół nasze prognozy PKB na 2019 rok do 3,5%r/r wobec 3,7%r/r przewidywanych wcześniej. Sygnały spowolnienia widzimy poza Polską, indeksy koniunktury pokazują załamanie zamówień eksportowych nie tylko w kraju, lecz także u naszych partnerów handlowych. Twarde dane od największych eksporterów z Azji sugerują także na istotne spowolnienie handlu międzynarodowego, co uderza w otwartą gospodarkę europejską, niemiecką i powiązane z nimi polskie firmy. Prognozujemy, że tempo produkcji spowolni w 4kw18 do około 3%r/r wobec około 6.1%r/r w 3kw18. Spodziewamy się także wolniejszego wzrostu popytu krajowego. Ankiety NBP pokazują stabilizację planów podwyżek płac. Co więcej dynamikę konsumpcji hamować będą efekty bazowe m.in. wygasanie efektów 500+. Co prawda 3kw18 pokaże najprawdopodobniej odbicie inwestycji po fatalnym 2kw18, ale na kolejne kwartały skorygowaliśmy w dół nasze prognozy inwestycji z uwagi na pesymizm przedsiębiorstw i widoczne spowolnienie planów inwestycyjnych. Pogarszająca się globalna koniunktura (co pokazuje m.in. spadek zamówień eksportowych w badaniach PMI w kraju i zagranicą) sugeruje niższy popyt eksportowy, dodatkowo ograniczając plany inwestycyjne firm (co pokazuje ankieta inwestycyjna GUS). Inwestycje publiczne także będą rosły ale wolniej" - główny ekonomista ING BSK Rafał Benecki.

"Październik przyniósł spadek inflacji CPI do 1,8% r/r z 1,9% r/r, odnotowanych we wrześniu. Wstępny szacunek z 31 października wskazywał na wzrost cen konsumpcyjnych o 1,7% r/r. Spadkowi inflacji w październiku sprzyjał przede wszystkim wolniejszy niż we wrześniu wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w ujęciu rocznym. Na koniec 2018 r. inflacja CPI może się obniżyć w okolice 1,5% r/r, jednak w 1Q19 spodziewamy się szybkiego wzrostu inflacji do celu NBP. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie w 4Q19, a na koniec 2019 r. stopa referencyjna wyniesie 1,75%. GUS opublikował także wstępny szacunek PKB w 3Q18, z którego wynika, że wzrost PKB wyrównanego sezonowo przyspieszył do 1,7% kw/kw z 1,1% kw/kw w 2Q18. W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 5,1%, czyli w takim samym tempie jak w 2Q18. Szczegółowe zrewidowane rachunki narodowe wraz ze strukturą wzrostu gospodarczego w 3Q18 zostaną opublikowane 30 listopada. W kontekście zrewidowanych danych wzrost gospodarczy w całym 2018 r. może być zbliżony do 5%" - Starszy Ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

"Jesteśmy zaskoczeni tak wysokim odczytem flash PKB w III kw. na poziomie 5,1% r/r (1,7% kw/kw s.a.). Wzrost PKB sięgnął zdecydowanie powyżej naszych i rynkowych oczekiwań i przebił nawet najbardziej optymistyczne prognozy. Naszym zdaniem odczyt jest bardzo wysoki biorąc pod uwagę dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w III kw. br. Nieco niższy wzrost przemysłu i podobna dynamika sprzedaży detalicznej nie wskazywały na tak znaczące przyspieszenie gospodarki w ujęciu dynamiki kwartalnej (wzrost z 1,1% kw/kw w II kw. do 1,7% kw/kw w III kw.) Jednocześnie bilans handlowy pogorszył się. Zaskoczenie wynika również tak z faktu rewizji w górę wzrostu PKB w 2017 roku (z 4,6% do 4,8%), jak również rewizji w górę wzrostu w I poł. 2018 roku. Biorąc pod uwagę dzisiejszą publikację, widzimy ryzyko 'w górę' dla naszej prognozy w 2018 roku i 2019 roku, która obecnie wynosi odpowiednio 4,9% i 3,8%. Biorąc pod uwagę dzisiejszą publikację i rewizje oczekujemy, że wzrost gospodarczy sięgnął w 2018 w granicach 5,2-5,4%. Bardziej dokładna prognoza wzrostu w IV kw. będzie możliwa w kolejnym tygodniu, gdy poznamy dynamiki wzrostu w przemyśle i sprzedaży detalicznej za X br. Szczegółowe rozbicie struktury PKB będzie znane 30 listopada br. Dane są neutralne dla RPP i oczekujemy niezmiennej polityki pieniężnej i poziomu stopy referencyjnej 1,5% przynajmniej do końca 2019 roku" - analityk Erste Group Katarzyna Rzentarzewska.

"Wzrost PKB w 3q18 wyniósł 5,1% r/r (wobec 5,1% r/r w 2q18, po rewizji). Odnotowany dziś wynik gospodarki w 3q18 jest wyższy niż najwyższa z prognoz w konsensusie (Parkiet). Wysoki wzrost gospodarczy utrzymał się mimo podniesienia bazy w ubiegłym roku (rewizja dynamiki PKB w górę o 0,2pp, por. wykres poniżej). Po odsezonowaniu dynamika PKB wyniosła aż 5,7% r/r. Zrewidowane dane potwierdzają wbrew powszechnym oczekiwaniom, że Polska gospodarka pozostaje odporna na zawirowania w gospodarce światowej. Nasza prognoza wzrostu w całym roku (4,9%) staje się ponownie lekko konserwatywna, jednakże z rewizją w górę wstrzymujemy się do publikacji szczegółowych danych (30 listopada). Szacujemy, że przyczyną niespodzianki były inwestycje, które po okresie słabszego wzrostu w 1h18 zapewne odbiły silniej niż oczekiwaliśmy. Tak jak przypuszczaliśmy, GUS zrewidował szacunek inflacji za październik do 1,8% r/r z 1,7% r/r w publikacji flash (kons. i PKO 1,8% r/r) wobec 1,9% r/r we wrześniu. Dane ostateczne pokazały nieznaczną rewizję w górę rocznego wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz rewizję w dół cen nośników energii. Ogólny obraz procesów inflacyjnych jest taki sam, jak po danych flash. Spadek inflacji jest powodowany przez ceny żywności (efekty bazy) i energii, w przeciwnym kierunku działały ceny paliw oraz inflacja bazowa. Wg naszych szacunków inflacja bazowa przyspieszyła w ciągu miesiąca, do 0,9% r/r z 0,8% r/r, m.in. za sprawą wyższego od wzorca sezonowego wzrostu cen odzieży i obuwia przy przyspieszającym wzroście cen w edukacji (2,8% r/r vs 2,6% r/r) oraz w kategorii hotele i restauracje (3,1% r/r vs 3,0% r/r). Dane o wzroście PKB i inflacji są neutralne z punktu widzenia RPP. Choć wzrost PKB okazał się być silniejszy niż założono w projekcji (5,7% r/r vs 4,6% r/r, po odsezonowaniu) to retoryka egzogenicznych źródeł przyspieszenia inflacji powinna być nadal dominująca w komunikacji RPP" - analitycy PKO Banku Polskiego.

"Zgodnie z danymi opublikowanymi dzisiaj przez GUS, tempo wzrostu gospodarczego w III kw. nie zmieniło się w porównaniu do II kw. i wyniosło 5,1% r/r, tym samym kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (4,7%) i naszej prognozy (4,5%). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się do 1,7% w III kw. wobec 1,1% w II kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca. Naszym zdaniem na stabilizację wzrostu tempa wzrostu gospodarczego w III kw. złożyły się wyższe wkłady inwestycji i zapasów oraz niższe wkłady konsumpcji i eksportu netto. Jednocześnie uważamy, że konsumpcja pozostała głównym źródłem wzrostu. Uważamy, że w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu gospodarczego wykaże tendencję spadkową, głównie ze względu na spadek wkładów spożycia prywatnego oraz inwestycji. Mimo lepszych od oczekiwań danych o PKB w III kw. podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 4,8% r/r wobec 4,6% w 2017 r., a w 2019 r. dynamika PKB zmniejszy się do 3,5%. Naszym zdaniem silniejszy od oczekiwań wzrost PKB w III kw. zostanie w IV kw. skompensowany przez negatywny efekt dodatkowego dnia wolnego od pracy (12 listopada). Ponadto dynamika PKB w IV kw. może być niższa od naszej prognozy (4,5% r/r) również ze względu na silniejsze niż wcześniej zakładaliśmy spowolnienie aktywności gospodarczej sygnalizowane przez ostatnie wyniki badań koniunktury (PMI). Dzisiejsze dane o październikowej inflacji i wzroście gospodarczym w III kw. są pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra.

"Według opublikowanych przez GUS danych flash, w III kw. br. dynamika wzrostu PKB wyniosła 5,1% r/r, utrzymując się na poziomie z II kw. Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie wyższym od naszej prognozy i mediany prognoz rynkowych (4,7% r/r). Standardowo przy okazji publikacji danych flash GUS nie podaje informacji dot. struktury wzrostu. Choć w przeszłości publikacje danych wstępnych wg szacunków flash nieco się różniły, to jednak skala korekty rzadko przekraczała 0,1 pkt. proc., co implikuje utrzymanie dynamiki wzrostu PKB w III kw. w okolicach 5,0% r/r, mimo powszechnych oczekiwań jego spowolnienia wyraźnie poniżej tego poziomu. Świetny wynik dynamiki wzrostu PKB w III kw., pomimo wyraźnie niższej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej jest sporym zaskoczeniem. Biorąc pod uwagę powyższe i jednocześnie wciąż wiele brakujących informacji dot. danych z kwartałów minionych, zakładamy „roboczo", że wyższe tempo wzrostu w tym okresie wynikało ze sporo wyższej kontrybucji zapasów we wzrost (przypominając, że dane dot. produkcji obejmują właśnie produkcję sprzedaną a nie produkcję wytworzoną). Teoretycznie na wyższy wzrost mogły wpłynąć lepsze wyniki w sektorze usługowym, na temat którego brak jest analogicznych informacji w częstotliwości miesięcznej. Być może w III kw. odnotowano wyższe wobec prognoz tempo wzrostu spożycia. Do „roboczego" założenia dot. wpływu zapasów skłania nas także brak publikacji danych dot. struktury wzrostu w częstotliwości kwartalnej po korekcie szacunku rachunków narodowych dokonanej przez GUS w październiku br. Ponadto dane dot. finansów publicznych nie potwierdziły wyników GUS przy okazji publikacji danych za II kw. dot. wyraźnego spadku dynamiki inwestycji sektora publicznego. Z tego względu, z szerszą analizą dot. bieżącej sytuacji gospodarczej wstrzymujemy się do publikacji pełnej struktury danych po korekcie, pod koniec listopada br. Te informacje będą miały istotny wpływ na prognozę wzrostu PKB za IV kw. (dotychczasowe założenia dalszego spowolnienia wzrostu aktywności poniżej 4,5% r/r) i tym samym na całoroczny szacunek dynamiki PKB, choć przy silnym wzroście w III kw. prawdopodobieństwo spadku dynamiki PKB w całym 2018 r. wyraźnie poniżej 5,0% r/r jest obecnie niskie. Jednocześnie niezależnie od struktury danych dot. wzrostu PKB w połowie br., nie zmieniamy oczekiwań silniejszego spowolnienia wzrostu aktywności nieco  poniżej 4,0% r/r w 2019 r. Przy potencjalnych efektach okresowych kontrybucji zapasów trudno oczekiwać utrzymania takich efektów w dłuższym okresie, a cały zestaw informacji oraz danych dot. krajowej gospodarki (dane z rynku pracy, ankietowe dane dot. oczekiwań firm), a przede wszystkim danych z gospodarki globalnej (niższe tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Chinach) wskazują na perspektywę spowolnienia aktywności gospodarki krajowej, która nie będzie trwale odporna na wyhamowanie globalnego wzrostu gospodarczego. Bardzo ważnym czynnikiem silnie wspierającym wyniki krajowej gospodarki w minionych kwartałach była bardzo wysoka kontrybucja wydatków publicznych we wzrost PKB, w tym przede wszystkim inwestycji publicznych. Na taki efekt w dużym stopniu wpłynęły wybory samorządowe na jesieni br., silnie podbijające wzrost inwestycji w I poł. roku. Choć fakt zaplanowanych na jesień 2019 r. wyborów parlamentarnych wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo podwyższonej skali wydatków publicznych oraz wsparcia dochodów gospodarstw domowych, to przy tak wysokich bazach odniesienia oraz bardzo prawdopodobnym osłabieniu inwestycji samorządów w roku powyborczym, nie oczekujemy, aby solidne dynamiki wzrostu wydatków publicznych były w stanie zrekompensować wolniejszy wzrost popytu zagranicznego" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

(ISBnews)

14.11.2018 12:20

Wzrost PKB w III kw. br., który wyniósł 5,1% r/r i okazał się wyższy od oczekiwań, zawdzięczamy ciągle silnemu popytowi wewnętrznemu, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Według niej, dzisiejsze dane pokazują, że polska gospodarka znacząco nie spowalnia, zaś delikatne opóźnienie w realizacji inwestycji oraz wysoka konsumpcja stanowi wsparcie dla utrzymania wzrostu gospodarczego.

"Według tzw. szybkiego szacunku GUS PKB Polski w III kw. wzrósł o 5,1% rok do roku. To więcej niż oczekiwali analitycy. Te bardzo dobre dane, pokazują, że utrzymujemy imponujące tempo rozwoju. Dowodzą one, że nasza gospodarka ciągle jest w ścisłej europejskiej czołówce. Wzrost ten zawdzięczamy ciągle silnemu popytowi wewnętrznemu" - powiedziała Emilewicz w komentarzu przesłanym ISBnews.

"Warto też zwrócić uwagę na to, że tak wysokie tempo udało nam się utrzymać, mimo pogorszenia koniunktury u naszego głównego partnera - Niemiec, gdzie wzrost PKB rok do roku spadł w trzecim kwartale do poziomu 1,1% wobec 2,1% i 2% w pierwszym i drugim kwartale" - dodała minister.

Jej zdaniem, w przypadku Polski obserwowana jest wysoka aktywność gospodarcza, pomimo sygnałów ostrzegawczych płynących z badania koniunktury. PMI dla przemysłu dla Polski spadł we wrześniu poniżej poziomu 51 pkt po raz pierwszy od blisko 2 lat (X 2016) i wyniósł 50,5 pkt, zaś w październiku spadł do poziomu 50,4 pkt, dalej wyraża on jednak pozytywne oczekiwania przedsiębiorstw.

"Według kolejnych opublikowanych dziś danych GUS - dot. handlu zagranicznego, w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. tempo wzrostu polskich obrotów towarowych utrzymało się na relatywnie wysokim poziomie. W eksporcie wzrost wyniósł 6%, a w imporcie 8,6%. Efektem szybko rosnącego importu, nawet w warunkach wciąż silnego wzrostu eksportu, jest pogorszenie salda wymiany - przed rokiem notowaliśmy nadwyżkę w wysokości 1,4 mld euro, zaś obecnie mamy do czynienia z deficytem na poziomie 2,5 mld euro" - czytamy także.

Emilewicz uważa, że wysoki import to wynik silnego popytu konsumpcyjnego w Polsce, wspieranego przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz dobre nastroje konsumentów, a także wzrost cen ropy naftowej (o ok. 40% r/r) oraz wzrost inwestycji.

"Z kolei na wynik naszego eksportu wpłynęły m.in. niekorzystne trendy w naszym otoczeniu zewnętrznym, m.in. u naszego głównego partnera handlowego - Niemiec. Zwolniła gospodarka unijna (PKB w III kw. 2018 r. wzrósł o 1,9%, (rok do roku), czyli o 0,2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Pogorszyły się też nastroje wśród przedsiębiorców w strefie euro" - dodała Emilewicz.

"Zestaw danych przedstawionych przez GUS potwierdza jedno, polska gospodarka jest rozpędzona i obecnie znacząco nie spowalnia, zaś delikatne opóźnienie w realizacji inwestycji oraz wysoka konsumpcja stanowi wsparcie dla utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce" - podsumowała minister.

(ISBnews)

14.11.2018 11:02
Piątek, 16 listopada 2018
08:00 Turcja Produkcja przemysłowa wrzesień
09:00 Słowacja Inflacja HICP październik
09:00 Czechy Inflacja producencka październik
09:30 Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
09:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
11:00 Włochy Bilans handlu zagranicznego wrzesień
11:00 Strefa Euro Inflacja konsumencka październik
12:00 Włochy Inflacja konsumencka październik
14:30 Kanada Produkcja sprzedana wrzesień
15:15 USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych październik