09:57 | GMT: 07:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CUBEITG

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CUBEITG
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CUBEITG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CUBEITG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CUBEITG
ZWZA
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CUBEITG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CUBEITG
NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
CUBEITG
NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CUBEITG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
CUBEITG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CUBEITG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CUBEITG
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CUBEITG
NWZA ws. powołania członka RN.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CUBEITG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
CUBEITG
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz SESCOM S.A. oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
CUBEITG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CUBEITG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CUBEITG
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na realizację nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CUBEITG
ZWZA ws. m.in. przeznaczania zysku za 2014 rok.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CUBEITG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CUBEITG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
CUBEITG
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CUBEITG
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CUBEITG
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CUBEITG
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CUBEITG
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CUBEITG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwał nr 15/ZWZA/2012 i 16/ZWZA/2012 WZA z 29.06.2012 oraz zmiany statutu.
CUBEITG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
CUBEITG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CUBEITG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
CUBEITG
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C1.
CUBEITG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
CUBEITG
Publikacja raportu za 2013 rok.
CUBEITG
NWZA ws. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, uchylenia obowiązywania Programu Motywacyjnego Microtech International SA na lata 2011-2013.
CUBEITG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CUBEITG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CUBEITG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CUBEITG
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku Innovation Technoogy Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty CUBE.ITG S.A. za rok 2012.
CUBEITG
Publikacja raportu za 2012 rok.
CUBEITG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CUBEITG
NWZA ws. połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca), wyrażenia zgody na zawarcie umów między spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje spółki oraz zastawu rejestrowego na prawach autorskich spółki.
CUBEITG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CUBEITG
Pierwszy dzień notowań na NC 90 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
CUBEITG
NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, C2 oraz C3, powierzenia zadań komitetu audytu RN, sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
CUBEITG
Początek notowań spółki MICROTECH (MIC) pod nazwą CUBEITG (CTG), w związku ze zmianą firmy.
CUBEITG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CUBEITG
NWZA ws. zmiany w składzie RN, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
CUBEITG
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CUBEITG
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CUBEITG
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 roku, emisji warrantów subskrypcyjnych.
CUBEITG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
CUBEITG
Publikacja raportu za 2011 rok.
CUBEITG
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CUBEITG
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CUBEITG
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CUBEITG
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CUBEITG
WZA
CUBEITG
Publikacja raportu za 2010 rok.
CUBEITG
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CUBEITG
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek