02:01 | GMT: 00:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
LZMO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LZMO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
LZMO
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.
LZMO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LZMO
NWZA ws. zmiany statutu.
LZMO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LZMO
NWZA ws. postanowienia o dochodzeniu przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Artura Sławińskiego oraz o dochodzeniu odpowiedzialności na podstawie ustawy o obligacjach, postanowienia o dochodzeniu przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.
LZMO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LZMO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
LZMO
Publikacja raportu za 2016 rok.
LZMO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LZMO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LZMO
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
LZMO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
LZMO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
LZMO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
LZMO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LZMO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LZMO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LZMO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LZMO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LZMO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
LZMO
Publikacja raportu za 2014 rok.
LZMO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LZMO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LZMO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LZMO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LZMO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LZMO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LZMO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LZMO
Publikacja raportu za 2013 rok.
LZMO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LZMO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LZMO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LZMO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
LZMO
Publikacja raportu za 2012 rok.
LZMO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LZMO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LZMO
NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN oraz utworzenia celowego funduszu rezerwowego, zwanego funduszem dywidendowym.
LZMO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LZMO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LZMO
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
LZMO
Publikacja raportu za 2011 rok.
LZMO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LZMO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
LZMO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LZMO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiącej własność LZMO SA, zmian w statucie oraz w składzie RN.
LZMO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LZMO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek